برگزاری سومین سمینار دپارتمان پشتیبانی خودپرداز

 برگزاری سومین سمینار دپارتمان پشتیبانی خودپرداز

سومین سمینار دپارتمان پشتیبانی طی دور روز و با حضور کلیه مدیران دفاتر استانی در سراسر کشور در تهران برگزار گردید .
در روز نخست این سمینار 2 روزه و با هدف تبادل نظر میان مدیران استانی و به منظور یکسان سازی اهداف دفاتر سراسر کشو ا و با حضور کلیه مدیران استانی ، مدیران و مسئولین دپارتمان دفتر مرکزی برگزار گردید .
در این روز برخی از مدیران دفتر مرکزی نسبت به ارائه خط مشی های شرکت در سال جاری مطالبی را عنوان نمودند و سپس بحثهای چالشی پیرامون موضوعات مطرح گردید .

روز دوم سمینار با هدف آموزش مدیریت راهبرانه با سخنراني جناب آقای دکتر صاحبی ( دکتراي روانشناسی بالینی و نماینده رسمی ویلیام گلسر و صاحب نظریه تئوری انتخاب ) بصورت همایش برگزار گردد . در این روز آقای دکتر صاحبی با برگزاری کارگاههای پویا و مشارکت کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه ، نسبت به معرفی مفهوم مدیریت راهبرانه در قالب مثالها و بازیهای مدیریتی اقدام نمودند .
تاریخ درج: 1394/09/30
ارتباط با ما