ISO 9001 ، الفبای ارتقای کیفیت

 ISO  9001 ، الفبای ارتقای کیفیت

پیشرفت روز افزون تکنولوژی و توسعه دانش باعث شده تا سازمان‌ها در راستای تحکیم جایگاه رقابتی خود دربازار، با هدف تولید/خدمات و نیز استفاده از فرآیندهای با کیفیت، برای بهبود گام بردارند و خود را بروز نگه دارند . 
هدف اصلی سازمان در پیاده سازی الزامات این استاندارد بین المللی، بهبود فرآیند های سازمان، درک بهتر خواسته های مشتریان و برآورده سازی الزامات و نیازمندی های ذینفعان سازمان می باشد. 
                                                                     

  مراحل پیاده سازی استاندارد به شرح ذیل می باشد :
فاز1 :  شناخت سیستم مدیریت کیفیت (شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان)
فاز2 : آموزش (آموزش استاندارد  ISO 9001:2015 )
فاز 3 : مستندسازی ایزو(طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات ) 
فاز4 : اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ – نظارت بر اجرای  سیستم مدیریت
فاز 5 : تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
دستاوردهای استقرار ISO در سازمانها :
o توجه به فرآیندگرایی به جای وظیفه گرایی در سازمان
o توجه و تمرکز به نظرات مشتریان در خدمات ارائه شده سازمان
o بهبود شاخصهای رضایت مشتری بر مبنای آنها
o صرفه جویی در هزینه و زمان
o تعیین شاخصهای کلیدی فرآیند و هدف گذاری
o سنجش و اندازه گیری میزان دسترسی به اهداف
o بازنگری و اصلاح مستمر فرآیندها به منظور بهبود مستمر و ارتقای شاخصهای کمی و کیفی ارائه خدمات
o تقویت مستندسازی و شفاف سازی فرآیندها، مدارک و سوابق در سازمان
o شناسایی فرآیندهای مشترک بین معاونتها و حذف فعالیتهای موازی
o ایجاد سیستمهای مورد نیاز با تأکید بر اصول مدیریت کیفیت
با توجه به رویکرد استراتژیک سازمان ها در بر پایی ساختاری جهت مدیریت اثربخش فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی و درراستای نیل به این مهم، استفاده الگوهای مدیریتی بین المللی ،الـگــوی سیــستم مـدیریت کیـفیـت مطــابق بـا استـانــدارد  ISO9001 یکی از پرکاربرد ترین الگو ها می باشد.
                   

تاریخ درج: 1398/03/20
ارتباط با ما